എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

106cm വിനൈൽ വാൾപേപ്പർ

നീ ഇവിടെയാണ് : വീട്> ഉല്പന്നങ്ങൾ > വാൾകവറിംഗ് > 106cm വിനൈൽ വാൾപേപ്പർ

ഉല്പന്നങ്ങൾ

106cm വിനൈൽ വാൾപേപ്പർ

China's leading manufacturers and suppliers of 106cm PVC Vinyl Wallpaper: 106cm Waterproof roll wallpaper for home deco wallcovering are characterized by good breathability, mechanical resistance, and the ability to cover fine cracks. 106cm PVC Vinyl Wallpaper (106cm*10mt) Style: 3D, 106cm Damask Wallpaper, Classic, Modern, Flowers, Bricks and Stone, Wood Wallpaper, etc. Wallpaper Weight: 100-200g/sqm

    ഒരു വിവരവുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല!