എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഫ്ലോറിംഗ് സ്റ്റിക്കർ

നീ ഇവിടെയാണ് : വീട്> ഉല്പന്നങ്ങൾ > ഫ്ലോറിംഗ് സ്റ്റിക്കർ

ഉല്പന്നങ്ങൾ

ഫ്ലോറിംഗ് സ്റ്റിക്കർ

As thick as a playing card, our vinyl floor stickers are double laminated with a weatherproof coating, protecting them from scratches, fading & rain. They'll resist steam & splashes making them ideal for floors but also great on walls. Perfect to use in bathrooms, kitchens, as a back splash or behind stove.